Místo: Czech Republic ZměnaClose

ZVYŠOVÁNÍ LAŤKY PRO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST

Tři pilíře udržitelného rozvoje

Landis+Gyr přikládá nejvyšší váhu udržitelnému rozvoji a zavazuje se být odpovědnou právnickou osobou. Toto své úsilí dokládáme prostřednictvím tří hlavních pilířů: zelenější technologie, zelenější procesy a zelenější produkty. Naše technologie inteligentního měření umožňují inteligentní a odpovědné využívání přírodních zdrojů a integraci alternativních zdrojů energie. Neustále usilujeme o optimalizaci svého dodavatelského řetězce a inovování produktů podporujících udržitelný rozvoj.

Jdeme příkladem

Naším cílem je pomáhat společnostem a spotřebitelům zmenšovat uhlíkovou stopu díky lepšímu hospodaření s energií. Abychom šli v tomto směru příkladem, do výrobních procesů u Landis+Gyr jsou začleněny recyklační programy, eliminace používání škodlivých chemických látek a minimalizace tvorby odpadů. Navíc splňujeme ekologické předpisy a normy ve shodě s ISO.


Etický kodex

Etický kodex Landis+Gyr předepisuje nejvyšší úroveň etiky spolu se základními principy a klíčovými zásadami a postupy. Každý z našich 6.000 zaměstnanců se usilovně snaží o dodržování těchto standardů. Má-li kterýkoli člen našeho personálu dotazy nebo pochybnosti týkající se kodexu, dobře ví, že může vyhledat pomoc svého nadřízeného nebo přímo specializovaného pracovníka pro dohled nad dodržováním předpisů. Kodex je prohlášením o zásadách pro individuální i pracovní chování a v žádném případě nenahrazuje pracovní smlouvu ani neposkytuje záruku stálého zaměstnání.

Stáhněte si náš etický kodex

Uhlíková stopa

Abychom byli skutečně odpovědní za dodržování svého poslání spočívajícího v lepším hospodaření s energií, spolupracujeme od roku 2007 s nezávislou společností, která měří naši vlastní uhlíkovou stopu. Tato společnost zajišťuje pravidelný sběr dat o emisích skleníkových plynů a jejich analýzu se zaměřením na možnosti zlepšení. Celkově jsme své emise snížili již o 40 procent!

Stáhněte si naši zprávu o udržitelnosti

Zpráva o udržitelnosti

Abychom v Landis+Gyr mohli lépe dodržovat naši zásadu lepšího hospodaření s energií, využíváme už od roku 2007 nezávislou společnost, která měří naši vlastní uhlíkovou stopu. Shromažďujeme a analyzujeme podrobné údaje o emisích skleníkových plynů a hledáme možnosti zlepšení. Celkově jsme snížili naše emise o 40 procent!

Stáhněte si naše požadavky na ekologické nákupy
Stáhněte si náš certifikát prohlášení dodavatele

QEHS

Zásady Landis+Gyr v oblasti kvality, ekologie, zdraví a bezpečnosti (QEHS) směřují k tomu, aby naše vysoce kvalitní produkty a služby působily v harmonii se životním prostředím a zlepšovaly způsoby používání energie spotřebiteli. Zároveň znamenají, že přísně dodržujeme veškeré předpisy pro ochranu zdraví a bezpečnosti ku prospěchu svých zaměstnanců.