Interview s jednatelem Landis+Gyr ČR Ing. Jaroslavem Hendrychem pro časopis Sdělovací technika

  • Společnost Landis+Gyr dodává řešení pro měření energie a efektivní řízení její spotřeby pro energetické společnosti i průmysl. Využití smart technologií v průmyslové energetice se těší velkému zájmu, naproti tomu zájem energetických společností, zejména ČEZ, o  rollout AMM (smart metering) pro domácnosti výrazně pominul. Co je podle Vás důvodem?

Před časem v České republice vznikala studie přínosů a nákladů AMM, která se předkládala Evropské unii. Zjednodušeně šlo o to, že kdyby studie byla pozitivní, česká republika by musela realizovat smart metering do roku 2020. Evropská unie podporuje smart metering zejména pro dosažení cílů 20-20-20 (úspory, obnovitelné zdroje, CO2). Odborníci zpracovali národní studii na základě zkušeností z obchodních případů, tato studie však vyzněla negativně, a proto bylo v ČR jako v jedné ze tří zemí EU zavedení smart meteringu odloženo. Z tohoto důvodu nemáme smart metering legislativně zakotven a náklady na smart metering tak není možno zahrnout do nákladů distribučních společností. Společnost Landis+Gyr, jako přední dodavatel technologií AMM ve světě, byla aktivní i v České republice, kde jsme realizovali postupně tři AMM piloty ve všech velkých distribučních společnostech. Všechny jsou v provozu, jsou stále aktivně podporovány a staly se důležitým zdrojem informací pro jejich další rozvoj a testovací laboratoří pro o budoucí smart metering projekty. Negativní výsledek analýzy přínosů a nákladů v naší zemi byl způsoben jednak rozšířením technologie HDO a také relativně vysokou cenou kalkulovanou za jedno měřicí místo.  Vysoká cena za měřicí místo byla dána zejména komplexností celkového řešení. V pilotech se rovněž prokázalo, že individuální řešení bez interoperability je nejenom drahé v pořizovacích nákladech, ale také velmi náročné na údržbu. V dnešní době se tedy nejenom já, ale i další odborníci kloníme k názoru, že budoucí řešení by mělo být postaveno na evropských standardech pro komunikaci, i standardech týkajících se IT rozhraní a dalších, čímž se zaručí levnější a jednodušší realizace.

Souhrnně řečeno, o smart metering tedy aktuálně zájem není, ale o prvky Smart Grid se v nynější době distribuční společnosti začaly aktivně zajímat.

  • Ve vizi Landis+Gyr se mluví o budování smart komunity, jaký je stav jejího budování v ČR? S jakými překážkami se při jejím budování setkáváte?

Landis+Gyr je součástí koncernu Toshiba a tímto spojením vzniklo širší portfolio k vytváření smart komunity v ČR i napříč světem. Dále je L+G členem různých konsorcií, v ČR je to např. Technologická platforma Smart Grid a na evropské úrovni např. IDIS (The Interoperable Device Interface Specifications Industry Association), ESMIG (European Smart Metering Industry Group), Eurelectric, EEF (European Energy Forum), SEDC (Smart Energy Demand Coalition), PRIME Alliance, G3PLC Alliance, atd. Nebráníme se spolupráci s jinými firmami a především se zákazníky, což poskytuje benefity pro nás všechny.

  • Kolik smart elektroměrů Landis+Gyr je v ČR již instalováno? Jaké jsou jejich přednosti?

V České republice je nainstalováno cca 20 000 smart elektroměrů Landis+Gyr, které jsou plně skomunikované, připojené do systémů měření dat a předávající data k fakturaci.

Současně navíc dodává L+G již několik let smart elektroměry (jako náhradu stávajících elektroměrů) připravených pro budoucí použití v AMM, ale doposud odečítaných 1x ročně ručními terminály. Některé distribuční společnosti jsou flexibilní a přecházejí touto cestou na režim „smart metering ready“, kdy se do stávajících elektroměrů doplní jednoduše formou „plug and play“ komunikační jednotka, a elektroměry fungují dále na vyšší úrovni bez nutnosti demontáže či opětovného ověření.

  • Jaká další zařízení pro realizaci sítí Smart Grid Landis+Gyr nabízí?

V rámci platformy Gridstream se společnost Landis+Gyr zabývá dodávkami ultrazvukových měřičů tepla/chladu, kondenzátu, průtokoměrů, kalorimetrických počitadel Ultraheat/Ultracold vhodných pro měření spotřeby tepla/chladu pro dálkové vytápění, chlazení a pro měření spotřeby tepla/chladu, v bytech nebo v rodinných domcích.

Naše plynoměry Landis+Gyr LIBRA (G350) se odlišují od běžně používaných plynoměrů pro domácnost. Jako měřicí princip totiž využíváme ultrazvuk a plynoměry Libra jsou plně statické, což znamená, že nemají žádné pohyblivé součásti. Navíc jsou vybaveny odpojovačem a mohou být vybaveny rozhraním bezdrátový nebo drátový MBUS. Tyto vlastnosti jsou ideální pro úlohy AMM a pro předplatní systémy. S tímto typem jsme velmi úspěšní. V Anglii máme podepsanou smlouvu na více než 6 miliónů kusů, reference existuje i v České republice. Zkrátka i zde můžeme nabídnout zajímavé řešení a to včetně software.

Novinkou je všestranný produkt e-Point, který funguje jako regulátor např. denní kapacity zemního plynu, či ¼ hod maxima elektrické energie, nebo regulátor dodávky tepla a obstarává mnoho dalších operací v energetice: sběr, zpracování a archivace naměřených dat, bilance spotřeb energií, monitoring kogenerací a alternativních zdrojů energie, regulace vytápění, řízení osvětlení atd.

Pro Smart Grid máme také vyvinutou platformu PowerSense, která se vyznačuje zejména unikátními čidly proudu pro vysoké napětí.

  • V souvislosti s nástupem AMM a Smart Grids dochází vlastně k dalšímu konvergenčnímu trendu, kdy po konvergenci informačních a komunikačních technologií tyto konvergují se sítěmi energetickými. Co nabízí řešení Gridstream?

Na aktuálně probíhající konvergence v energetice reagujeme tím, že portfolio Gridstream nově nabízí širokou škálu hardwarových zařízení i softwarových řešení vytvářejících cestu pro AMM a Smart Grids. Zajímavé je sledovat nové trendy u jednotlivých produktových segmentů:

  • původně jednoduché elektroměry pro domácnost se přeměňují na sofistikované smart elektroměry
  • z elektroměrů pro průmysl a energetiku (tzv. ICG) se stávají smart grid terminály
  • z akviziční centrály vznikají velká robustní řešení s vlastním systémem MDMS (Meter Data Management System)

K tomu je důležité dodat, že vznikají úplně nové úlohy, pro které se vyprofilovala skupina L+G / Toshiba akvizicemi nových společností a získala tím nové specializace, např. na senzoriku (PowerSense), na analýzu Big Data (GRIDiant) nebo na problematiku virtuálních elektráren (CyberGrid). Sama o sobě společnost Toshiba obohacuje naše portfolio o možné kombinace s bateriemi SCiB, transformátory, regulací µEMS, řešeními pro OZE, mikrogenerace, kogenerace a trigenerace apod.

  • Existují v ČR již nějaké projekty Smart Grid v oblasti vodoměrů, či jiných utilit?

Z realizovaných Smart Grid projektů bych uvedl např. multiutilitní projekt ve Vrchlabí, na kterém jsme participovali a dodávali jej pro Skupinu ČEZ. Zajímavým AMM projektem je i projekt multiutilitních odečtů měřidel energií a obousměrné komunikace s měřidly ve spolupráci s firmou Veolia pro PREměření.

  • Landis+Gyr byl platinovým sponzorem významné evropské konference a výstavy European Utility Week, která se konala 4.-6.11.2014 v Amsterdamu. S jakými očekáváními jste zvolili místo mezi nejvýznamnějšími sponzory? 

Pozice platinového sponzora na EUW se pro nás stala již tradicí, protože tuto událost považujeme za nejvýznamnější akci roku v evropském měřítku. Zúčastňuje se jí mnoho našich zákazníků z celé oblasti EMEA a funguje jako propojení konference i výstavy, kde v plné míře využíváme možnosti řečnických příspěvků na konferenci a současně prezentujeme portfolio L+G a Toshiba na společném stánku. Samozřejmě jsme se koncentrovali i na neformální diskuse se zákazníky a partnery, pro které tato akce vytváří optimální prostředí.